Oscar Wilde - Slavík a růže

6. května 2009 v 14:09 | Lúmenn |  literární díla...
Včera jsme si povídali s Finnem o literatuře a došla řeč i na povídku Oscara Wildea - Slavík a růže. Kromě toho, že je strašlivě smutná, je i strašlivě krásná a pravdivá. Kdo neznáte příběh o slavíkovi, který zemřel kvůli lásce o níž se domníval, že je opravdová, můžete si jej přečíst pod perexem. A kdo ho znáte, můžete si ho alespoň připomenout.


Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže." naříkal mladý student, "jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě."
V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál.
"V celé zahradě ani jedinou červenou růži!" naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. "Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí! Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé, pronikl jsem do všech záhad filozofie, a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži."
"Konečně opravdový milenec!" řekl si slavík. "Noc co noc o něm zpívám, ačkoli jsem ho zatím nepoznal, noc co noc o něm vyprávím hvězdám - a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží; ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny, a na čelo mu vtiskl pečeť žal."
"Zítra večer pořádá princ ples," šeptal mladý student, "a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu ji držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži, a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mně z toho pukne srdce."
"Vskutku, opravdový milenec!" řekl si slavík. "O čem já zpívám, tím on trpí; co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného! Je vzácnější než smaragdy a drahocennější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem."
"Na kruchtě se usadí muzikanti," pravil mladý student, "a budou hrát na strunné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy, a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ni nemám červenou růži." A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal.
"Proč pláče?" ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem.
"No vážně, proč?" divil se motýl, poletující za slunečním paprskem.
"No vážně, proč?" zašeptala něžným ztlumeným hláskem své sousedce sedmikráska.
"Pláče po červené růži," řekl slavík.
"Po červené růži?" volali všichni. "To je k smíchu!" A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala.
Ale slavík rozuměl tajemství studentova žalu, seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky.
A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou.
Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku.
""Dej mi červenou růži," prosil, "a já ti zazpívám svou nejlíbeznější píseň."
Ale keř zavrtěl hlavou.
"Já mám růže bílé," odpověděl, "bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleť si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny, ten ti možná dá, co potřebuješ."
I letěl slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny.
"Dej mi červenou růži," prosil, "a já ti zazpívám svou nejlíbeznější píseň."
Ale keř zavrtěl hlavou.
"Já mám růže žluté," odpověděl, "žluté jako vlasy mořské panny, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleť si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ.
I letěl slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem.
"Dej mi červenou růži," prosil, "a já ti zazpívám svou nejlíbeznější píseň."
Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže," odpověděl, "červené jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu."
"Já potřebuji jen jednu červenou růži," pravil slavík, "Jednu jedinou červenou růži! Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat?"
"Jedna možnost je," odpověděl keř, "ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit."
"Jen mi ji prozraď," řekl slavík, "já se nebojím."
"Potřebuješ-li červenou růži," pravil keř, "musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat s hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou."
"Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži," zabědoval slavík. "Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život, a co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka?"
I rozepjal slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou.
Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly.
"Raduj se," volal slavík, "raduj se, budeš mít tu svou červenou růži! Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno: abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie, a ta je velmi moudrá, a vlivnější než moc, a ta je velmi vlivná. Plamenně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarveno i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle."
Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách.
Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl, protože toho slavíčka, co si vystavěl hnízdo v jeho větvích, měl velice rád.
"Zazpívej mi ještě jednou, naposled," zašeptal. "Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš."
I zazpíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody, tekoucí ze stříbrného džbánku.
Když slavík svou píseň dozpíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko.
"Formu má," říkal si, procházeje houštinou, "to se mu upřít nedá. Ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců: všechno jen styl, a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu; a umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v hlásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku." A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou; a po chvíli usnul.
A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev.
Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře.
Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. "Přitiskni se ještě víc, slavíčku," volal keř, "nebo přijde den, a růže nebude dotvořena."
I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny.
A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu, a tak i srdce růže zůstávalo bílé, neboť jenom krví srdce slavíkova může zkarmínovět srdce růže.
A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. "Přitiskni se ještě víc, slavíčku," volal keř, "nebo přijde den, a růže nebude dotvořena."
I přitiskl se slavík na trn ještě víc a trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest a bouřlivěji a bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě.
A divukrásná růže zkarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejích plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce.
Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidélky a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a cosi svíralo slavíkovo hrdlo.
Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství moři.
"Podívej se, podívej se!" zvolal keř. "Teď je růže dotvořena!" Ale slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě, v srdci trn.
V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven.
"No ne!" vykřikl. "Takové zázračné štěstí! Červená růže! A podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno." A vyklonil se a růži utrhl.
Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu.
Profesorova dcera seděla přede dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek.
"Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži," zvolal student. "Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci, a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji."
Ale dívka se zamračila.
"Nehodí se mi bohužel k šatům," odpověděla. "Ostatně synovec komořího mi poslal pár pravých šperků, a šperky, jak je kdekomu známo, mají mnohem větší cenu než kytky."
"Vy jste ale nevděčná, namouduši!" řekl rozzlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára.
"Nevděčná!" odsekla dívka. "Vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste? Obyčejný student! A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přezky na střevíce jako synovec komořího." A zvedla se ze židle a odešla do domu.
"To je ale pitomost, ta láska!" říkal si student, když šel odtamtud. "Není ani zpolovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční, a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická, a protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku."
A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jusa Jusa | 6. května 2009 v 14:33 | Reagovat

Se všichni zbláznili nebo co??
Jinak Oscar Wilde je můj oblíbenec a tohle je krásná povídka.. Pak ještě Šťastný princ, ta je taky smutná a moc pěkná.

2 Elysia Elysia | Web | 6. května 2009 v 15:02 | Reagovat

co se to tu deje proboha? O_O  :-D
ja od oscara cetla jen strasidlo cantervillske, ale to byla docela dobra prdel:)

3 Elysia Elysia | Web | 6. května 2009 v 15:04 | Reagovat

jO EstE SeM ZaPoMnElA, NeCHceS Pro Me TaKy HlAsNout PlS? :-D  :-D  :-D

4 Andy Andy | Web | 6. května 2009 v 16:13 | Reagovat

nojo, hlasuj tu pro všechny a třeba ti to někdy vrátí:D

5 Správa Olympu Správa Olympu | Web | 6. května 2009 v 16:26 | Reagovat

Velice působivé. Dojemné a také jemné v určitých částech. Tak.
Dodatek pro "Lúmenn": Ten můj "velký komentář" byl méně přehledný protože jsem se snažil v jednom komentáři vyjádřit více věcí což uznávám že je chyba. Příště to raději napíšu jednodušeji. Jak se říká "za dobrotu na žebrotu" (a to bylo i v případě toho mého "velkého zmateného komentáře". Sorry.

6 Správa Olympu Správa Olympu | Web | 6. května 2009 v 16:41 | Reagovat

dodatek pro "Lúmenn": U mě na Olympu jsi vyjadřila něco že jsem popřel sám sebe když jsem odpovídal u článku "Hodnocení úrovně komentářů 1/2009".
Takže aby bylo jasno. Omyl moje milá. Já jsem neřekl že mě ti idioti nezajímají, ale řekl jsem že MNOHDY se k nim nevyjadřuji. A tedy že každý autor se může rozhodnout jestli bude reagovat a nebo nebude reagovat. Takže se nejdříve ptej jak to myslím ano? Děkuji. Nedělej chyby jako ostatní, protože poté se dostávali i oni do zbytečný (?) nedorozumění. Myslím že si rozumíme. A já vždy co říkám myslím dobře. :-)

7 CinK* CinK* | Web | 6. května 2009 v 16:42 | Reagovat

Promin, ale nemohla jsem nenapsat, narazila jsem na tvůj koment u Bree a byla jsem na tebe zvědavá co jsi zač :-)

Líbí se mi tvůj blog.. a ten design s vílama je užasnej ;-)

8 Chloë Chloë | Web | 6. května 2009 v 19:43 | Reagovat

Slavíka a ružu mám na blogu aj ja. Je to nádherny pribeh...a smutny..ale naozaj krasny..

9 Raven Raven | Web | 6. května 2009 v 23:21 | Reagovat

Jsem velká obdivovatelka Wildeových pohádek (a vůbec celého jeho díla) - miluji jehjich pravdivost, trefnost, melancholie, rafinovanost... stejně tak mám ráda i pohádky H. Ch. Andersena. Co říkáš na ty, Lúmenn? :)))

10 Lúmenn Lúmenn | Web | 7. května 2009 v 8:13 | Reagovat

Raven: ty mám též ráda, ale jsou hrozitánsky smutné:( taková ledová královna nebo malá mořská víla jsou ale úžasné

11 Lilith Lilith | Web | 7. května 2009 v 13:39 | Reagovat

Je to krásna rozprávka

12 Kiqi Kiqi | Web | 8. května 2009 v 17:21 | Reagovat

Ach ano, Slavík a růže...jednou mi ji někdo četl..už si ani nepamatuji kdo...asi to byla nějaká dobrá víla, když jsem byla malá...tak mě rozesmutnila, že jsem brečela celou noc...
Někteří lidé si nezaslouží nic...a chudák náš Slavík se obětoval...ach...ale je to prostě krása :) Láska je opravdu nevyzpytatelná :-( :-)

13 Demetra Demetra | Web | 8. května 2009 v 19:20 | Reagovat

Tuhle pohádku/povídku miluju.Je krásná,leč smutná,jako vlastně všechny jeho pohádky.V každé hlavní postavy zemřou

14 Liz Sky Liz Sky | Web | 11. května 2009 v 21:55 | Reagovat

nádhera :-) miluju Oscara ... ale ještě by jsi sem mohla nějak dopravit šťastnýho prince :-) ;-)

15 Lit Lit | Web | 14. dubna 2010 v 15:41 | Reagovat

Nečetla jsem tuto povídku, ale viděla ji jako krátké loutkové představení. Bylo nádherně smutné, na konci ukápla i slzička. A nejenom mně:o)

16 Suneatress Suneatress | 16. června 2011 v 20:59 | Reagovat

...četla jsem se zatajeným dechem...

17 lobostome lobostome | 19. července 2012 v 21:14 | Reagovat

Tohle je zřejmě nejdojemnější povídka z knihy "Šťastný princ a jiné příběhy". Faktem ale zůstává, že nejsugestivnějším a nejosobitějším dílem O.W. je Obraz Doriana Graye. Ten změní člověku život.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama